PROGRAM NA PRZYSZŁĄ KADENCJĘ

Gospodarka kluczem do sukcesu

- pozyskiwanie dodatkowych środków z programów europejskich na otwarcie nowych działalności gospodarczych , tworzenia miejsc pracy, staże i prace interwencyjne;

- pozyskanie i wykorzystanie środków systemowych z Unii Europejskiej na aktywizację rynku pracy.  W poprzedniej kadencji pozyskano na ten cel aż 12 mln zł;

- wspieranie gmin w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych i ich aktywizacja poprzez wprowadzanie  ich do stref ekonomicznych z wykorzystaniem rozwiązań wynikających   z programu „ Cała Polska jest jedną wielką strefą ekonomiczną” ;

- rozwijająca się gospodarka potrzebuje wykwalifikowanej kadry, będziemy podejmować działania mające na celu pozyskanie środków unijnych na podniesienie kwalifikacji pracowników i ich zmianę.

Te działania pozwolą obniżyć nadal wysoki wskaźnik bezrobocia mimo, że w mijającej  kadencji obniżony został o 10,5% w chwili obecnej  wynosi 7,3% ;                 

Otwarcie komunikacyjne naszego powiatu

- dobre drogi powiatowe to krwioobieg gospodarczy gmin, kontynuacja  modernizacji dróg powiatowych, budowa nowych chodników, modernizacja przepraw mostowych. Przez ostatnie 3 kadencje zmodernizowaliśmy 140 km dróg powiatowych. Pozostało do modernizacji i poprawy tylko albo, aż   28 km to między innymi drogi powiatowe w :  Lubań ul. Kopernika i część Słowackiego,  przez Pisarzowice, przez Wyrębę, most w Mściszowie i inne;

Dla przypomnienia w tej kadencji zmodernizowaliśmy 30 km dróg powiatowych.

 Środki na ten cel pozyskamy z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, PROW-u, budżetu Państwa;

- łączmy komunikacyjnie gminy powiatu - nadal pozostaje aktualna budowa kładki  na Kwisie łączącej gminy Leśna i Olszyna np. pieszo-rowerowej, może samochodowa między miejscowościami Stankowice- Bożkowice. Była możliwość pozyskania na ten cel pieniędzy  z projektu polsko-czeskiego, który w tej chwili rozpoczyna swój bieg. Niestety ze względu na rezygnację gminy Leśna nie doszło to do skutku.

Istnieje jednak duża szansa na jego realizację w momencie uruchomienia środków z Unii Europejskiej na realizację zamierzeń wynikających z zapisów Strategii Sudety 2030, która jest już opracowana   ;

- będziemy nadal starać się o poprawę stanu dróg wojewódzkich na terenie powiatu jest ich ponad 90 kilometrów.   W mijającej kadencji doprowadziliśmy do modernizacji 44,5 km z czego powiat zmodernizował ponad 4,5 km na mocy porozumienia z Samorządem Województwa. Będziemy  starać się o kontynuację tego porozumienia co pozwoli na modernizację kolejnych dróg np. przez miejscowość Pobiedna i Czerniawa- Zdr.;

- dołożymy starań aby doszły do skutku zaplanowana przez  władze województwa elektryfikacja linii kolejowej Lubań- Zgorzelec i planowane przywrócenie tranzytu międzynarodowego na odcinku Lubań- Węgliniec to jest szansa dla Leśnej, Świeradów-Zdrój i Gryfowa;

- współdziałanie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad  mające na celu budowę rond na  drodze K 30 oraz zbieganie o budowę obwodnicy Biedrzychowic ; zadanie wpisanie                         w „Strategię Sudety 2030”;

Edukacja najwyższej jakości

- modernizacja pracowni przedmiotowych przy pomocy środków Unii Europejskiej. W realizacji znajdują się projekty dotyczące 17 pracowni dydaktycznych w 3 powiatowych szkołach ponadpodstawowych  oraz pracowni specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włosieniu. Skutecznie doprowadzimy do ich zakończenia; 

- podejmiemy działania mające na celu modernizacji bazy sportowej w szkołach powiatowych. Programy  wspierane przez Ministerstwo Sportu;

- termomodernizacja budynków służących oświacie,  przy udziale funduszy ochrony środowiska- środki na ten cel pozyskamy  z finansowania programów antysmogowych;

- wsparcie i rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez pozyskiwanie środków  zewnętrznych przy współdziałaniu z organizacjami jednoczącymi ludzi rzemiosła, przedsiębiorców, inwestorów;

- kontynuacja pozyskiwania, poprzez programy unijne dodatkowych środków zewnętrznych w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Wiemy jak to zrobić i to zrobimy.

Udowodniliśmy w tym zakresie skuteczność w ostatniej kadencji pozyskaliśmy dla oświaty  z funduszy europejskich kwotę  bez mała 14 mln zł. W poprzednich kadencjach byliśmy równie skuteczni, o czym świadczy V miejsce w ogólnopolskim rankingu w pozyskiwaniu środków  na edukację w kategorii powiaty za lata 2007-2013.

Rozwój oferty promocyjnej

- wspólne promowanie ,  poprzez tworzenie nowych produktów turystycznych naszego powiatu. Wspólne przedsięwzięcia turystyczne powiatów lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego wraz z zainteresowanymi gminami pod nazwą  ,,Kwisa łączy, a nie dzieli”;

- kontynuacja wydarzenia ,,Księstwo Czocha” jako marketingowego symbolu ziemi lubańskiej. Książętami i Księżniczkami „Księstwa Czocha” były zawsze interesujące osoby. Ostatni z nich Paweł I tego imienia z rodu Domagała przyjął zadanie promowania Powiatu Lubańskiego robi to świetnie przy pomocy swych rozlicznych talentów;

- współpraca z gminami, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa, agroturystyki, Dolnośląską Organizacją Turystyczną oraz Polską Organizacją Turystyczną , partnerami z Czech i Niemiec – dotycząca wspólnej promocji naszego regionu. Środki na cel pozyskamy z funduszy wspierających rozwój pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego.

Wielka rola kultury, sportu i rekreacji

- wspieranie inicjatyw  stowarzyszeń i organizacji pozarządowych; budżet własny

- wspieranie przedsięwzięć kulturowych ; budżet własny

- wspólne przedsięwzięcia z gminnymi i miejskimi instytucjami kultury. W celu ich koordynacji powstanie przy Staroście Lubańskim za zgodą Rady Powiatu Zespół Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  który będzie wspierał właściwą komisję Rady i Zarząd Powiatu. Wyrażamy nadzieję, że powstanie on w oparciu o dobrą współpracę powiatu z gminami i ich odpowiednimi  agendami;

- rozbudowa ścieżek i szlaków rowerowych oraz tras turystyczno-krajoznawczych i ich promocja we współpracy z gminami, ościennymi powiatami  oraz organizacjami pozarządowymi. Źródła finansowania programy współpracy transgranicznej Polska-Czechy, Dolny Śląsk –Saksonia, RPO Dolny Śląsk.

Ochrona Zdrowia

Aktywne współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim i Karkonoskim Pogotowiem Ratunkowym  przy budowie nowej stacji pogotowia ratunkowego na terenie położonym przy siedzibie Straży Pożarnej w Lubaniu;

W  zakresie ochrony zdrowia wspierać będziemy Zarząd ŁCM-u poprzez:

- dbałość o rozwój i wykształcenie kadry medycznej we współpracy z wojewódzkimi konsultantami medycznymi w poszczególnych specjalnościach medycznych. Utrzymanie 15 miejsc specjalizacyjnych, które już posiadamy i ich rozszerzenie o dodatkowe na oddziałach  okulistycznym, ginekologii, od;

- wspieranie działań pozwalających na utrzymanie się szpitala na II poziomie referencyjnym  po 2021 r.;

- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, układu krążenia, rehabilitacji. Zadanie to możliwe jest we współpracy z gminami;

- budowę nowego bloku operacyjnego. Zadanie to jest bardzo kosztowne. Możliwe jest pozyskanie środków na ten cel z instytucji bankowych na zasadzie kredytu hipotecznego, środków pozostających w gestii Ministra Zdrowia wspierających placówki o charakterze ponadregionalnym a taką jest ŁCM;

- zakup sprzętu medycznego w tym aparatu RTG i tomografu komputerowego. Możliwe źródło współfinansowania   to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska w RPO;

- po ogłoszeniu konkursu przez NFZ przywrócenie funkcjonowania rehabilitacji ambulatoryjnej; środki w dyspozycji NFZ

- podejmujemy i będziemy podejmować działania mające na celu zwiększenie kontraktu należnego na działanie OIOM-u. Ten odział obsługuje pacjentów z całego województwa dolnośląskiego, a nie ma to odzwierciedlenia w przyznawanym poziomie finansowania : środki w dyspozycji NFZ;

- wspieranie remontów bieżących na poszczególnych oddziałach szpitalnych;

- wspieranie starań w NFZ-cie o utworzenie przy oddziale neurologicznym sześciołóżkowego pododdziału udarowego;

- wspieranie działań zmierzających do utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego;

- działania mające pomóc w uzyskaniu przez ŁCM  Certyfikatu Jakości  w Ochronie Zdrowia. Certyfikat nadaje Ministerstwo Zdrowia po przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego. Posiadanie tego certyfikatu daje lepszy poziom finansowania usług medycznych;

Bezpieczny Powiat

-  na bazie posiadanej dokumentacji projektowej budowa i wdrożenie systemu ostrzegania przed powodziami SOP „KWISA”, który mierzyć będzie stan i przepływ wód na Kwisie i jej głównych dopływach; środki mogą pochodzić z rezerwy budżetu państwa lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wkład własny na realizację na mocy porozumień z budżetu powiatu i 6 gmin z wyłączeniem gm. Platerówka, która należy do zlewni rzeki Nysa;

- współpraca w  procesie opracowywania przez IMGW i Wody Polskie szczegółowych planów zarządzania ryzykiem zagrożenia powodziowego dla zlewni rzeki Kwisy. Umieszczenie w nim powiatu lubańskiego daje szansę na opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapobiegających zjawisku powodzi, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na określeniu miejsc i  wybudowaniu zbiorników retencyjnych przytrzymujących nadmiar wody opadowej;

- koordynacja oraz wspieranie Nadleśnictwa Świeradów-Zdr. i gm. Olszyna w realizacji budowy systemu paciorkowo ułożonych zbiorników małej retencji w lasach położonych nad Olszyną oraz  włączenie w ten system będącego własnością gminy tzw. „starego basenu”. Zbudowanie tego systemu w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Olszyna. Pomoc w pozyskiwaniu środków z rezerwy budżetu państwa oraz fundusz małej retencji; 

- kontynuacja działań na rzecz doposażenia w sprzęt policji i zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, wspólnie z gminami powiatu. Skuteczna realizacja projektu „Komando zur Hilfe-na pomoc” w ramach , którego zostanie zakupiony średni wóz bojowy oraz łódź płaskodenna wraz z nośnikiem na rzecz PSP;

- wspieranie działań Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mających na celu poprawienie bazy lokalowej komendy;

OPIEKA SPOŁECZNA

- Rozwój istniejącego Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez rozszerzenie działalności i dostępności o typ C czyli dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Środki z budżetu państwa;

- Wdrożenie programu „ Pomoc w domu” w ramach prac społecznie użytecznych , realizatorem będzie Powiatowy Urząd Pracy we współpracy  z GOPS-mi i MOPS-mi. Środki z budżetu państwa;

- rozwinięcie specjalistycznych ośrodków dla ofiar  przemocy w rodzinie. Środki z budżetu państwa; 

- utworzenie Domów Pomocy Społecznej. Środki na utworzenie, wyposażenie i adaptację z budżetu państwa lub województwa samorządowego;

- utworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Środki    na utworzenie można pozyskać w wysokości do 80% z budżetu państwa

-Wytchnienie staropolski wyraz oznaczający i spokój i wypoczynek- chwilę oddechu w trudnych momentach.  „Opieka wytchnieniowa”  dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych . Realizatorem tego zadania może być samorząd powiatowy lub na jego zlecenie podmioty niepubliczne. Program „Za życiem”- środki budżet państwa;

Administracja publiczna

- zrealizowanie projektu „Rozwój e-usług” w Starostwie Powiatowym, który w znacznej mierze poprawi jakość sprzętu, oprogramowania co z kolei wpłynie na poziom obsługi interesantów. Powstanie system kolejkowy wraz z elektronicznym umawianiem wizyt w wydziale komunikacji, zintegrowany system płatności z ePUAP, który pozwoli na wnoszenie płatności bez wizyty w banku i wiele jeszcze udogodnień w obsłudze interesantów. Wartość projektu to kwota 2mln 277 tys. zł. Środki z Unii Europejskiej i budżetu powiatu;

- w celu monitoringu jakości usług oraz dokonywania samooceny podejmiemy działania mające na celu uzyskanie Certyfikatu wdrożenia Wspólnej Metody Oceny CAF dla urzędów administracji publicznej w oparciu o metodę zarządzania jakością TQM.